QuadriQuadri 1Quadri 2Quadri 3Quadri 4Quadri 5  
Straße
2012
Olio / tela

   
   
Strasse Rosenboom